Menu

Pro Deo en inkomensgrenzen

Wanneer u bepaalde inkomensgrenzen niet overschrijdt, kan u mogelijks gebruik maken van Juridische Tweedelijnsbijstand. Wanneer u uw dossier aan ons toevertrouwt, zullen wij samen met u nagaan of u in aanmerking komt voor een dergelijke Tweedelijnsbijstand.

De inkomensgrenzen worden jaarlijks aangepast en zijn terug te vinden op de website van de Orde van Advocaten via deze link.

Wanneer u in aanmerking komt voor Juridische Tweedelijnsbijstand, dient hiertoe een aanvraagformulier ingevuld te worden, dat u hier kan terugvinden. Bij dit aanvraagformulier dienen ook nog een aantal bewijsstukken te worden toegevoegd, met namen:

  • Een attest van gezinssamenstelling (af te halen bij de Dienst Bevolking van uw gemeente)
  • Een bewijs van uw maandelijkse inkomsten van de laatste 3 maanden (loonfiches of attesten van de uitbetalingsinstelling van uw vervangingsinkomen)

Uw laatste aanslagbiljet personenbelasting

Voor bepaalde categorieën zijn bovendien bijkomende bewijsstukken noodzakelijk:

  • Wanneer u een toelage voor personen met een handicap ontvangt: een bewijs van de FOD Sociale Zaken (Directie-Generaal – Personen met ene handicap) waaruit blijkt dat u erkend bent als gehandicapte én dat u een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) en/of een integratietegemoetkoming (IT) ontvangt.
  • Wanneer u een leefloon ontvangt: de beslissing van het OCMW waaruit blijkt dat u een leefloon ontvangt en een attest van het toegekende bedrag per maand.
  • Wanneer u in collectieve schuldenregeling zit: een bewijs dat u onder een lopende collectieve schuldenregeling valt, met een pro deo- attest van uw schuldbemiddelaar.
  • Wanneer u een gewaarborgd inkomen voor bejaarden ontvangt: een attest van de Rijksdienst voor Pensioenen dat bewijst dat u een gewaarborgd inkomen voor bejaarden ontvangt en het bedrag daarvan.
  • Wanneer u een statuut van gewaarborgde kinderbijslag geniet: een attest van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers dat bewijst dat u een kind ten laste heeft waarvoor u een gewaarborgde kinderbijslag ontvangt.
  • Wanneer u huurder bent van een sociale woning: een attest van het sociaal verhuurkantoor en de laatste berekeningsfiche van de te betalen huur.
  • Wanneer u een vreemdeling of asielzoeker bent: bewijsstukken die betrekking hebben op de asielaanvraag of de vraag om als vluchteling erkend te worden of van de aanvraag die werd ingediend om het statuut van ontheemde te bekomen, of bewijsstukken van de vreemdeling die betrekking hebben op de indiening van een verzoek tot machtiging van verblijf van een administratief of rechterlijk beroep tegen een beslissing die genomen werd met toepassing van de wetten betreffende de toegang, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Na indiening van het verzoek, zal door het Bureau voor Juridische Bijstand een beslissing worden genomen. Uw verzoek kan worden afgewezen, er kan bijkomende informatie worden gevraagd of er kan u volledige of gedeeltelijke kosteloosheid worden toegekend. Voor meer informatie, verwijzen wij u graag door naar het Bureau voor Juridische Bijstand, waarvan u de contactgegevens kan terugvinden op de website van Balie Limburg