Menu

Dienstenwet

Verplichte vermeldingen

GDPR Wetgeving

Our website address is: https://knapenadvocaten.be

Als advocaat vallen wij eveneens onder de GDPR-wetgeving (General Data Protection Regulation). Concreet betekent dit dat wij specifieke regelgeving dienen te volgen voor de verwerking van uw persoonsgegevens, om op die manier de bescherming van deze persoonsgegevens te kunnen garanderen. Wij hanteren daarbij een specifiek GDPR-beleid en geven u daarover graag een woordje uitleg.

Vooreerst houdt dit in dat u als cliënt aan ons als advocaat de uitdrukkelijke toestemming geeft om de  informatie die wij van u ontvangen, en desgevallend de persoonsgegevens [1] , gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten [2] en de bijzondere categorieën van persoonsgegevens [3] die hierin begrepen zouden zijn, te verwerken [4] voor een of meer welbepaalde doeleinden, zoals omschreven en afgebakend zal worden tijdens een eerste consultatie. Deze doeleinden betreffen het voorwerp van de dienstverlening en de taak van ons als advocaat.

Wij behouden ons daarnaast het recht voor om deze informatie te verwerken met het oog op uw gerechtvaardigde belangen of deze van derden, de uitoefening van het fundamenteel recht op vrijheid van meningsuiting of informatie en/of de instelling, de uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

U heeft als cliënt steeds en op elk ogenblik het recht om een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens aan ons te richten.

Wij verbinden ons ertoe om binnen een termijn van één maand u van een gemotiveerd antwoord op uw verzoek te voorzien. Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek en van het aantal verzoeken kan die termijn indien nodig met nog eens twee maanden worden verlengd.[5]  Dit antwoord zal op gemotiveerde wijze aangeven waarom de wij al dan niet ingaan op uw verzoek(en).

Wij behouden ons desgevallend ook het recht voor een redelijke vergoeding aan te rekenen in het licht van de administratieve kosten waarmee het inwilligen van uw verzoek gepaard gaat.

Indien u van mening bent dat wij ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens op onrechtmatige wijze gehandeld zouden hebben, of niet of op onvoldoende wijze tegemoetgekomen zouden zijn aan uw verzoek, heeft u de mogelijkheid om hiervoor een klacht in te dienen bij de nationale gegevensbeschermingsautoriteit.

Dat kan via de volgende contactgegevens: Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
commission@privacycommission.be


[1] Persoonsgegevens dienen begrepen te worden in de zin van art. 4, 1) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming als “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon;
[2] Conform artikel 10 Algemene Verordening Gegevensverwerking
[3] Conform artikel 9, 1) Algemene Verordening Gegevensbescherming betreft dit persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid blijkt.
[4] Conform artikel 4, 2) van Algemene Verordening Gegevensverwerking is een verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.
[5] Conform artikel 12 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Algemene voorwaarden

Ons kantoor hanteert de hierna volgende algemene voorwaarden

 1. Indien er geen andersluidende overeenkomst wordt afgesloten met ons kantoor, zullen de erelonen worden berekend per uur, aan het vooraf meegedeelde ereloon, zoals bovendien ook terug te vinden op onze website bij kosten en erelonen.
 2. Voor de aanvang van de opdracht, kunnen wij een provisie vragen. Deze provisies worden in mindering gebracht in de eindstaat van kosten en erelonen. Lopende de procedure kunnen wij bijkomende provisies vragen, of tussentijdse staten van kosten en erelonen opstellen.
 3. De eerste provisie dient betaald te worden voor de aanvang van de prestaties van de advocaat. De andere provisies, tussenstaten en eindstaten van kosten en erelonen dienen uiterlijk tegen de op de factuur vermelde vervaldatum betaald te worden.
 4. Bij gebreke aan betaling op de vervaldatum zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd ten belope van 8% per jaar, meer een forfaitaire contractuele schadevergoeding van 10% op het totaalbedrag.
 5. Indien de cliënt niet het nodige gevolg geeft aan een betalingsverzoek, wordt de cliënt slechts éénmaal schriftelijk aangemaand tot betaling ervan. Wanneer na deze schriftelijke aanmaning nog steeds geen betaling volgt, behoudt de advocaat zich het recht voor om zonder voorafgaande verwittiging het dossier af te sluiten en niet langer voor de cliënt op te treden. Daarbij aanvaardt de advocaat geen enkele aansprakelijkheid, noch contractueel, noch buitencontractueel, voor enig nadelig gevolg hiervan in hoofde van de cliënt of van derden.
 6. Indien de cliënt niet akkoord gaat met de eindstaat, moet hij deze binnen de 10 dagen na ontvangst schriftelijk protesteren per aangetekend schrijven.
 7. Ingeval van blijvende betwistingen van de staat van kosten en erelonen, kan de kwestie worden voorgelegd aan de Taxatiecommissie bij de Orde van Advocaten van Limburg. Deze commissie zal een advies verlenen. Partijen behouden zich evenwel steeds het recht voor om hun eventuele discussies voor te leggen aan de rechtbanken van het rechtsgebied Limburg, afdeling Tongeren.
 8. Ingeval wij voor de cliënt derdengelden ontvangen, storten wij de ontvangen bedragen binnen de korst mogelijke tijd door aan de cliënt. Indien dit niet kan, verwittigt de advocaat de cliënt van de ontvangst van het bedrag en brengt hij de cliënt op de hoogte van de reden waarom het bedrag niet wordt doorgestort.
 9. De advocaat mag op de bedragen die hij ontvangt voor rekening van de cliënt sommen inhouden tot dekking van de openstaande facturen. Hij brengt de cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte. Deze bepaling doet geen afbreuk aan het recht van de cliënt om de ereloonstaten van de advocaat te betwisten en betaling van deze ingehouden bedragen te vorderen.
 10. De advocaat stort alle bedragen die hij van de cliënt ontvangt voor rekening van derden onmiddellijk door aan deze derden, behoudens andersluidend akkoord met de cliënt.
 11. De aansprakelijkheid van het kantoor en haar individuele advocaten is beperkt tot het bedrag dat gedekt wordt door de collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering, die door de Orde van Advocaten te Limburg wordt onderschreven. De polis kan op eerste verzoek van de cliënt ter inzage worden overgemaakt.
 12. De cliënt kan op elk ogenblik de overeenkomst beëindigen door de advocaat daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen. De advocaat maakt zijn eindstaat van kosten en ereloon over aan de cliënt, rekening houdende met zijn prestaties tot aan de beëindiging van de overeenkomst. Op eerste verzoek zal de advocaat aan de cliënt de stukken van het dossier terugbezorgen.
 13. De advocaat kan te allen tijde een einde maken aan de overeenkomst, door de cliënt hiervan schriftelijk te verwittigen. Voor de bepaling van het ogenblik waarop hij zijn prestaties staakt, dient de advocaat rekening te houden met de mogelijkheid voor de cliënt om tijdig de nodige bijstand te verkrijgen van een andere advocaat.
 14. Het Belgisch recht is van toepassing. Partijen regelen hun geschillen bij voorkeur in der minne. Zij kunnen voorafgaand aan elke procedure de problematiek voorleggen bij de daartoe bevoegde commissie de Orde van advocaten van Limburg. De Rechtbanken van het rechtsgebied Limburg zijn bevoegd om kennis te nemen van de eventuele betwistingen.

Witwaswetgeving

In het kader van onze dienstverlening, kunnen wij als advocaat ingeval van bepaalde werkzaamheden, onder het toepassingsgebied van de Witwaswetgeving vallen.

Deze wetgeving werd ingevoerd met het oog op de bestrijding van witwassen en de financiering van terrorisme. Als advocaat worden wij ingevolge deze wetgeving verplicht om een acceptatieprocedure te volgen, waarvan de niet-naleving voor ons kan leiden tot tuchtsancties en administratieve boetes.

Wat houdt deze witwaswetgeving voor ons, en dus ook voor u, nu concreet in?

In eerste instantie moeten wij te weten komen waarvoor u beroep op ons wenst te doen. Afhankelijk van de aard van de opdracht die u aan ons toevertrouwt, zullen wij immers al dan niet onder het toepassingsgebied van de witwaswetgeving vallen.

Indien het bijvoorbeeld enkel de bedoeling is dat wij u een advies verlenen over de bepaling van uw rechtspositie, rechtsgedingen voor u voeren, voorbereiden (of in het beste geval zelfs vermijden), zullen wij in uw dossier niet onder het toepassingsgebied van de Witwaswetgeving vallen, zodat deze wetgeving op dat ogenblik ook geen invloed heeft op u of uw dossier.

In de gevallen die onder het toepassingsgebied van de witwaswetgeving vallen, zijn wij als advocaat echter verplicht om een identiteitsonderzoek uit te voeren van onze cliënten. Dit zal het geval zijn indien uw opdracht betrekking heeft op één van de volgende dienstverleningen:

 1. Wanneer wij in uw naam of voor uw rekening optreden in financiële verrichtingen of verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen
 2. Wanneer wij u bijstaan bij het voorbereiden of uitvoeren van één van de volgende verrichtingen:
  • De aan- of verkoop van onroerende goederen of bedrijven;
  • Het beheren van gelden, effecten of andere activa;
  • De opening of het beheer van een bank-, spaar-, of effectenrekening;
  • Het organiseren van inbreng die nodig is voor de oprichting, uitbating of het beheer van vennootschappen;
  • De oprichting, uitbating of het beheer van vennootschappen, trusts, fiducieën of gelijksoortige juridische constructies;

Wat houdt een dergelijke identiteitsonderzoek dan precies in?

Wanneer u ons een dossier wenst toe te vertrouwen dat betrekking heeft op één van de bovenstaande opdrachten, zijn wij verplicht om uw identiteit te controleren en een aantal stavingsstukken daarvoor op te vragen, te verifiëren en te bewaren. Voor natuurlijke personen betreft dit alleszins al een kopie van uw identiteitskaart. Voor vennootschappen dienen wij in het bezit te worden gesteld van een uittreksel uit de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Mogelijks zullen we u ook moeten vragen naar de herkomst van bepaalde gelden of vermogensbestanddelen. Dergelijke informatie dienen wij niet enkel op te vragen van onze cliënt zelf, maar strekt zich ook uit tot diens lasthebber(s). Denk daarbij vooral aan zaakvoerders of bestuurders van vennootschappen. Daarnaast dienen wij ook te controleren wie de uiteindelijke begunstigden zijn van de vennootschap die zich bij ons aanmeldt als cliënt. U zal ons bijgevolg informatie dienen te verschaffen over de natuurlijke personen die verondersteld worden controle uit te oefenen over de rechtspersoon.

Naast het verplichte identiteitsonderzoek in bepaalde zaken, zijn wij tijdens de duur van onze relatie met u als cliënt ook onderworpen aan een zekere waakzaamheidsplicht. Indien nodig, moeten wij daarvoor bijkomende informatie inwinnen. Wij vragen u bovendien ook om spontaan nieuwe informatie te bezorgen, indien bepaalde gegevens moeten worden aangepast in de loop van onze dienstverlening.

Bovendien is het ook belangrijk om te weten dat de Witwaswetgeving ons als advocaat verbiedt om met u een zakelijke relatie aan te gaan en ons zelfs verplicht om onze voorlopige tussenkomst voor u te beëindigen wanneer wij van u de gevraagde informatie niet ontvangen binnen de twee weken nadat wij daar voor de eerste keer naar hebben gevraagd.

Wat indien wij feiten vaststellen waarvan we weten of vermoeden dat ze verband houden met het witwassen van geld of de financiering van terrorisme?

 Ingeval wij dergelijke feiten vaststellen, zijn wij ertoe gehouden om de stafhouder van onze balie daarvan op de hoogte te brengen. Dit is niet het geval wanneer onze dienstverlening enkel kadert in het verlenen van een advies omtrent de bepaling van uw rechtspositie, het voeren, voorbereiden of vermijden van rechtsgedingen.

Wanneer wij deze feiten gemeld hebben bij onze stafhouder, zal deze vervolgens beslissen of hij de informatie al dan niet zal melden aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI).

Hoe zit het dan met het beroepsgeheim? Deze informatieverplichting ontslaat ons uiteraard niet van ons beroepsgeheim. Dit beroepsgeheim vormt uiteraard de kern van de relatie tussen uzelf als cliënt en ons als advocaten. Wij dragen dit principe hoog in het vaandel en doen hieraan uiteraard geen afbreuk voor zover de wet ons daartoe niet verplicht.