Menu

Verschillende rechtsmateries

Als allround kantoor behandelen wij een brede waaier aan rechtsmateries en dit zowel voor ondernemingen als voor particulieren. Wij geven u graag een woordje uitleg bij alle rechtsmateries die wij behandelen.

Startersadvies. Denkt u eraan om een onderneming te starten en stelt u zich vragen over de juridische aspecten daarvan? Wij heten starters van harte welkom. Wij helpen u graag bij het kiezen voor de juiste ondernemingsvorm, het opstellen of nakijken van de noodzakelijke overeenkomsten of algemene voorwaarden, de aankoop of huur van een onroerend goed, evenals andere juridische aspecten die bij de opstart van uw onderneming komen kijken.

Juridische begeleiding. Bent u een ondernemer en wordt u geconfronteerd met juridische vraagstukken? Breidt uw onderneming uit en wil u zorgen dat u up-to-date blijft met geldende wetgeving? Heeft u twijfels over de GDPR-conformiteit van uw onderneming? Wenst u (commerciële) overeenkomsten af te sluiten met handelspartners en wil u zeker zijn dat deze overeenkomsten juridisch correct zijn? Voor al die facetten en voor al uw andere juridische bekommernissen bieden wij de nodige begeleiding aan.

Incasso. Wanbetalers zijn spijtig genoeg van alle tijden. Wij helpen u graag om uw onbetaalde facturen of handelsvorderingen te innen bij uw debiteurs. In eerste instantie zal daarbij een minnelijke poging tot inning ondernomen worden. Indien betaling dan nog steeds uitblijft, zullen gerechtelijke stappen worden ondernomen. Dit gebeurt uiteraard steeds in samenspraak met u. Indien u frequent beroep wenst te doen op ons kantoor voor de invordering van facturen, kunnen uiteraard ereloonafspraken worden gemaakt. U kan ons steeds contacteren voor een vrijblijvend gesprek.

Voor de bouwheer. Bij het bouwen van een woning, kantoren, industriepanden, … kan er voor u als bouwheer helaas heel wat mislopen. Zo kan de uitvoering van uw project door architect en/of aannemer te wensen overlaten en kan u geconfronteerd worden met een gebrekkige of laattijdige uitvoering, een slechte communicatie, … Wat als uw aannemer of promotor tot op de koop toe ook nog eens failliet gaat? In dergelijke gevallen bekijken wij samen met u welke mogelijkheden er zijn en welke stappen er ondernomen kunnen worden om schade te voorkomen, te beperken of te verhalen op de aansprakelijke partij. U bent uiteraard ook steeds vooraf welkom bij ons, om eventuele ontwerpovereenkomsten samen door te nemen en desgevallend alsnog de nodige waarborgen voor u in te bouwen.

Voor de (onder)aannemer of architect. Als (onder)aannemer of architect begint voor u uiteraard alles met een goed contract en algemene voorwaarden. U kan bij ons terecht voor de redactie van dergelijke documenten, alsook bieden wij u waar nodig bijstand tijdens contractonderhandelingen. Ook wanneer u als (onder)aannemer of architect wordt geconfronteerd met andere juridische aspecten, zoals een mogelijk schadegeval, wanbetaling van andere bouwpartners of de bouwheer, gebrekkige uitvoering van werken, … bieden wij u de nodige juridische ondersteuning en begeleiding.

U gaat in het dagelijkse leven continu verbintenissen aan. Vaak bestaat de noodzaak evenwel om deze verbintenissen vast te leggen in een schriftelijk document (bv. een overeenkomst), zodat rechten en verplichtingen van contractspartijen duidelijk afgebakend worden.

Wij stellen dergelijke overeenkomsten graag op maat voor u op, rekening houdend met de vigerende wetgeving en rechtspraak. Het kan uiteraard ook dat u een overeenkomst met iemand heeft afgesloten en dat daarover een geschil ontstaat. Denk maar aan (handels)huurgeschillen, geschillen over een koopovereenkomst, of over eender welke andere overeenkomst of verbintenis. Ook in dat geval kan u beroep doen op onze dienstverlening.

Slachtoffer. Bent u slachtoffer geworden van de fout van een ander of van een overmachtssituatie en heeft u daardoor schade geleden? Denk maar aan een kind dat schade veroorzaakt aan uw eigendom, een brand door een kortsluiting, de hond van de buurman die u bijt, een beroepsfout van een door u geraadpleegde dienstverlener (bv. foutief advies), een gebrek in een product (bv. de motor van uw auto schiet in brand), een arts die een medische fout begaat, … In dat geval wenst u natuurlijk uw schade vergoed te zien. Wij adviseren u omtrent de recuperatie van uw schade en staan u bij in eventuele (gerechtelijke) procedures.

Aansprakelijke partij. Het kan natuurlijk ook dat u zelf een fout of onachtzaamheid heeft begaan (of dat daarover minstens discussie bestaat) waarvoor u mogelijks aansprakelijk kan worden gesteld. Dit hoeft niet altijd een persoonlijke fout of onachtzaamheid te zijn. U bent immers ook aansprakelijk voor bijvoorbeeld uw kinderen, uw werknemers, uw huisdieren, de zaken die u gebruikt, … Wanneer u wordt geconfronteerd met een mogelijke aansprakelijkheid, is het uiteraard belangrijk om na te gaan of u effectief aansprakelijk bent en of er geen aansprakelijkheden van andere personen in het spel zijn.

Verzekering. In veel gevallen kan u als slachtoffer of als aansprakelijke partij een beroep doen op een verzekering, die de schade van uzelf (indien u slachtoffer bent) of van de schadelijder (indien u de aansprakelijke persoon bent) dekt. Bovendien kan u ook vaak terugvallen op een rechtsbijstandsverzekering in het kader van de polissen die werden afgesproken. Denk maar aan een familiale verzekering, een ongevallenverzekering, een BA-verzekering voor uw voertuig, … Een dergelijke rechtsbijstandsverzekering neemt, afhankelijk van uw polisvoorwaarden, over het algemeen de kosten van een advocaat, een bemiddelaar of een gerechtelijke procedure ten laste.

Natuurlijk kunnen ook geschillen ontstaan tussen uzelf en uw verzekering omtrent eventuele dekkingsvoorwaarden, uitsluitingen, regresvorderingen, … Ook voor dergelijke geschillen kan u een beroep doen op onze dienstverlening.

Verzekeraar. Naast de particulieren, staan wij uiteraard ook ten dienste van verzekeringsmaatschappijen en verzekeringsmakelaars.

Wij verlenen u advies of staan u bij in alle geschillen met betrekking tot zakelijke rechten, nl. (mede-)eigendom, erfdienstbaarheden, opstalrechten, erfpacht, vruchtgebruik en het recht van gebruik of bewoning.

Ook in geval van een geschil met uw buur over bepaalde aspecten van uw eigendom of in geval u hinder ondervindt van handelingen die uw buur stelt, valt dit onder het zakenrecht. Voor dergelijke situaties kan u ook steeds bij ons terecht.

Omdat wij gevestigd zijn in een mooie landbouwstreek, waar vele landbouwactiviteiten (fruitteelt, veeteelt, akkerbouw, …) worden uitgeoefend, hebben wij ons door de jaren heen gespecialiseerd in het agrarisch recht.

Als landbouwer wordt u vaak geconfronteerd met allerlei juridische problemen of vraagstukken. Denk maar aan geschillen over de grond die u pacht of verpacht, het indienen van aangiftes bij het rampenfonds, het indienen van uw mestbankaangiftes of verzamelaanvragen, bijstand in een ruilverkavelingsprocedure, … Vaak heeft u door de enorme werkdruk in de landbouw zelf geen tijd of energie om bezig te zijn met dergelijke situaties. Wij helpen u in dat geval waar nodig. Voor alle juridische aspecten die betrekking hebben op uw landbouwactiviteiten kan u dan ook bij ons kantoor terecht.

Iedereen wordt ooit wel eens geconfronteerd met aspecten uit het familierecht of familiaal vermogensrecht. Denk maar aan de diverse samenlevingsvormen en de organisatie daarvan (bv. huwelijkscontracten of samenlevingscontracten), de beëindiging van een relatie (bv. echtscheiding) en de verdeling van het gezamenlijk vermogen, de erkenning van kinderen of de betwisting van afstammingsbanden, …

Bovendien kan het ook zijn dat een naaste door een langdurige ziekte of een ongeval plots geen eigen beslissingen meer kan nemen. Het is belangrijk om daarover preventief na te denken, ongeacht uw leeftijd, en eventueel een zorgvolmacht te laten opstellen. Op die manier kan u zelf bepalen wie bepaalde beslissingen kan nemen indien u daartoe zelf niet meer in staat zou zijn, hetgeen uiteraard voor een bepaalde gemoedsrust zorgt.

Voor al uw juridische bekommernissen of vragen omtrent het familie- of familiaal vermogensrecht, met inbegrip van echtscheidingen, kan u beroep doen op ons kantoor. Wij adviseren u of staan u bij tijdens bemiddelingen en/of procedures en hanteren in dit soort dossiers steeds een menselijke aanpak, waarbij uw belangen en die van uw naasten centraal staan.

Beklaagde. Wordt u geverbaliseerd of vervolgd voor de rechtbank voor een verkeersinbreuk (dronkenschap, overdreven snelheid, vluchtmisdrijf, …)? Ingeval van een proces-verbaal, helpen wij u graag met het invullen van de vragenlijst en gaan wij uiteraard ook na of u wel correct en terecht werd geverbaliseerd. Ingeval van een dagvaarding voor een rechtbank, zullen wij voor deze rechtbank uw strafrechtelijke verdediging waarnemen.

Ondernemingen. Ondernemingen dienen er uiteraard ook rekening mee te houden dat zij aansprakelijk zijn voor hun werknemers. Ondernemingen kunnen in die hoedanigheid dan ook worden gedagvaard voor de rechtbank voor verkeersinbreuken (bv. overlading, niet respecteren van rij- of rusttijden, het niet meedelen van de identiteit van de chauffeur, …). Wij doen het nodige om zowel u als uw werknemer bij te staan.

Slachtoffer of veroorzaker van een verkeersongeval. Bent u slachtoffer geworden van een verkeersongeval en heeft u hierdoor schade (materieel of fysiek) geleden? Of heeft u zelf een verkeersongeval veroorzaakt en daardoor schade berokkend aan anderen? In dat geval is de kans groot dat er ook discussie of onenigheid ontstaat over de aansprakelijkheid en de vergoeding van de schade. Wij evalueren de mogelijkheden, verstrekken u advies en staan u bij.

Rechtsbijstand. Goed om te weten, is dat u bovendien als dader of slachtoffer van een verkeersinbreuk/verkeersongeval via uw rechtsbijstandsverzekering over het algemeen recht heeft op kosteloze bijstand door een advocaat naar keuze. Wij vragen dit uiteraard steeds na bij uw verzekeraar.

Naar aanleiding van een overlijden wordt u helaas geconfronteerd met vele juridische verplichtingen. Zo zal er bv. een aangifte van nalatenschap dienen te gebeuren en zal er een vereffening-verdeling van de nalatenschap plaatsvinden. Wij ondersteunen en ontlasten u van enkele juridische en administratieve verplichtingen.

Vaak geeft een vereffening en verdeling van een erfenis aanleiding tot een dispuut met andere erfgenamen. In dat geval is het van groot belang dat u een advocaat onder de arm neemt die uw belangen verdedigt, maar daarbij ook oog heeft voor de familiale relaties. Het is daarenboven ook van belang dat die advocaat kostenbesparend en pragmatisch te werk gaat. Daarvoor bent u bij ons op de juiste plaats.

Door tijdens uw leven de juiste voorzorgsmaatregelen te nemen, vallen dergelijke disputen vallen bovendien ook vaak te vermijden. In dat opzicht begeleiden wij u in het opstellen van eventuele erfrechtovereenkomsten of testamenten.

Vermogens- en successieplanning sluit hier nauw bij aan en indien nodig kunnen wij ook hieromtrent advies verlenen.

Beklaagde. Indien u verdacht wordt van een misdrijf, is het uiteraard van belang dat u zich dadelijk laat bijstaan door een advocaat, ongeacht of u schuldig bent of niet. Als verdachte heeft u bepaalde rechten, zoals het recht op bijstand van een advocaat tijdens uw verhoor of een voorafgaand vertrouwelijk overleg. Maak van deze rechten zeker gebruik en contacteer ons tijdig.

Daarnaast staan wij u uiteraard ook bij tijdens eventuele strafbemiddelingen, voorleidingen voor de onderzoeksrechter of de onderzoeksgerechten (raadkamer en kamer van inbeschuldigingstelling) en procedures voor de straf- of strafuitvoeringsrechtbanken.

Slachtoffer. Wanneer u slachtoffer wordt van een misdrijf, kan u beroep doen op uw rechten. Zo kan u zich reeds tijdens het onderzoek stellen als benadeelde persoon (bv. wanneer u een klacht bij de politie indient). Deze stap zorgt ervoor dat u nadien op de hoogte wordt gehouden van de eventuele vervolging van de dader van het misdrijf, zodat u zich in dat later stadium ook burgerlijke partij kan stellen voor de rechtbank. Wij onderzoeken samen met u de mogelijkheden en stellen een gepaste schadebegroting op.

Wanneer het dossier echter geseponeerd wordt door de bevoegde instanties (bv. omdat de feiten geen prioriteit hebben voor het openbaar ministerie), of de bevoegde instanties geen gepast onderzoek voeren naar de feiten, bestaat er voor het slachtoffer ook steeds de mogelijkheid om een strafklacht met burgerlijke partijstelling voor de onderzoeksrechter in te dienen, of zelfs de beklaagde rechtstreeks te dagvaarden voor de bevoegde rechtbank. Wij overwegen samen met u de wenselijke en mogelijke opties. Wij staan u bij tijdens elke stap.