Menu

Tarieven en erelonen

Wij dragen volledige transparantie hoog in het vaandel. Wij zorgen er daarom voor dat u vooraf goed geïnformeerd bent omtrent onze kosten en erelonen. Tijdens een eerste consultatie worden onze kosten en erelonen met u besproken en desgevallend zal er een ereloonovereenkomst worden afgesloten.

Behoudens andersluidende overeenkomst, hanteert ons kantoor de hierna volgende tarieven (alle tarieven zijn indicatief en exclusief BTW 21%).

 • Kosten. Bij de behandeling van uw dossier, worden volgende kantoorkosten in rekening gebracht:

  1. Dactylografie: briefwisseling wordt forfaitair berekend over het aantal pagina’s typwerk aan €11,00 per blad

  2. Fotokopies: €0,40 per kopie

  3. Verplaatsingskosten: €0,50 per kilometer

  4. Bijzondere kantoorkosten: aangetekende zendingen, bijzondere verzendingen, internationale telefoongesprekken en dergelijke worden afzonderlijk aan de werkelijke kostprijs doorgerekend

  5. Gerechtskosten: worden afzonderlijk begroot en aan de werkelijke kostprijs doorgerekend

  6. Kosten opening/afsluiting dossier: vaste forfait van €50,00

 • Ereloon. Voor onze tijdsbesteding uw dossier, worden erelonen aangerekend. Het kantoor hanteert in grote lijnen drie berekeningswijzen:

  1. Een vergoeding per uur: in dit geval wordt de effectief bestede tijd aangerekend in uw dossier. Als indicatief basisbedrag wordt een uurtarief van €120,00 per uur gehanteerd, exclusief 21% BTW.

   Afhankelijk van uw dossier en mits voorafgaande schriftelijke overeenkomst daarover, kunnen een aantal correctiecoëfficiënten in min of meer toegepast worden al naar gelang het belang van de zaak, de ervaring van de advocaat die uw dossier behandelt, het spoedeisend karakter of de complexiteit van uw dossier. Indien er geen andersluidende overeenkomst wordt afgesloten met ons kantoor, zullen de erelonen volgens deze berekeningswijze worden berekend, waarbij een ereloon van €120,00 per uur excl. BTW zal worden gehanteerd. Ingeval van bemiddeling zal bovendien steeds gekozen worden voor deze berekeningswijze.

  2. Berekening naargelang de waarde van de zaak: in dit geval wordt het ereloon berekend per schijf overeenkomstig de volgende schaal:

   – van € 0 tot € 7.500: 15%
   – van € 7.501 tot € 75.000: 10%
   – van € 75.001 tot € 150.000: 8%
   – van € 150.001 tot € 300.000: 6%
   – meer dan € 300.001: 4%

   Ook bij deze berekeningsmethode kunnen correctiecoëfficiënten worden toegepast mits voorafgaandelijke schriftelijke overeenkomst, bijvoorbeeld indien het bedrag niet het voorwerp van enige betwisting uitmaakt of slechts gedeeltelijk wordt betwist.

  3. Berekening per prestatie: in een aantal concrete procedures kunnen specifieke tarieven worden toegepast. Deze tarieven kunnen voorafgaandelijk en schriftelijk worden vastgelegd.

 1.